خانم دکتر صدیقه جاهدی

 

وظایف و اختیارات:   

 *   ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و كتبی و پیگیری آنها

  *  دریافت، کنترل و ثبت نامه‌هایی كه از واحدهای مختلف دانشگاه و ادارات استان ارسال می‌گردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و ارجاع پس از دستور ریاست دانشگاه به واحدهای مربوط و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مكاتبات حوزه ریاست و تهیۀ پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دعوت‌نامه‌های صادره

   * ا بلاغ دستورات ریاست دانشگاه به ا فراد، مؤسسات و واحدهای تابعه

  *  انجام امور اداری هیأت امنا، شورای دانشگاه، هیأت رئیسه و كمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی‌ربط

   * انجام مكاتبات، دستور كار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنا دانشگاه

    * پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه

 *    تنظیم برنامه‌های كاری و ملاقات رئیس دانشگاه

  *  دعوت افراد جهت تشكیل جلسات و كمیسیون‌ها

  *  تنظیم صورت‌جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذكور

  *  ثبت و ارسال نامه‌های محرمانه به مدیریت‌ها و واحدهای مختلف دانشگاه و ارگان‌های مختلف و بایگانی آنها

   *  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 

 

سوابق تحصیلی:

 

 

سوابق اجرایی:

 

 

سوابق پژوهشی: