نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محمد ایزدیان

کارشناس مرکز جذب

۳۷۳۵۳۵۰۶

 

 

 

 

شرح وظایف: