مشاور رئیس در امور بودجه سرکار خانم قدسیه عاطفی

 

شرح وظایف:

پیگیری امور مربوط به بودجه در سطح ملی و استانی