نام و نام خانوادگی

سمت

 شماره تماس

زهرا گلناری اردکانی

نماینده حقوقی دانشگاه ووکیل پایه ۱

 ۳۷۳۵۴۵۰۰ _۶ داخلی ۲۸۹۷

ربیع فلاحی

مشاور حقوقی ریاست -قاضی

 ۳۷۳۵۴۵۰۰ _۶ داخلی ۲۸۹۷

شرح وظایف:

۱.پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری

۱-۱- طرح یا اقامه دادخواست یا شکواییه به نمایندگی دانشگاه در مراجعه حقوقی و کیفری( اعم از اختصاری یا قضایی)

۱-۲- دفاع در برابر دعاوی یا شکایاتی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی(اعم از دولتی یا غیردولتی) طرح یا اقامه می گردد.

۱-۳- جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه دانشگاه در مراجع صلاحیت دار

۲. بررسی قراردادهایی که به نمایندگی دانشگاه و در امور مربوط به دانشگاه تنظیم می گردد و در صورت لزوم تایید یا اصلاح آن و اعلام موارد اصلاحی به دایره ذی¬ربط.

۳. جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پایخ به پرسش های به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی.

۴. شرکت در کمیسیون مناقصات، مسکن، کمیته ناظر بر نشریات و سایر جلساتی که حضور نماینده حقوقی در آن لازم باشد.

۵. اخذ تعهد از دانشجویان و اساتید در موارد فرصت مطالعاتی، طرح سربازی، بورس (داخل یا خارج)، تقاضای اخذ مدرک تحصیلی و ..... . گرفتن وثایق لازم به شرحی که در قوانین و مقررات مربوط به هر یک از موارد مذکور آمده است.

۶. نمایندگی دانشگاه در کلیه مراجع اداری از قبیل اداره ثبت، شهرداری ها و ...،  تا آن جا که به وظایف وی در امر حقوقی مربوط می باشد.

۷.سایر وظایف در زمینه مسایل حقوقی، که ریاست دانشگاه یا رییس مستقیم ایشان لازم بدانند.

 

قوانین و مقررات:

الف. فرصت مطالعاتی:

۱.قوانین و مقررات

۱-۱.دانشجویان:

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

۱-۲. اعضای هیات علمی

* آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی وموسسات آموزشی عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۸۹

*آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی

۲. فرم ها

فرم  تعهد کارمندی مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان

فرم وثیقه مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان

فرم  تعهد مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

ب. بورس

۱.قوانین و مقررات

*دستورالعمل موقت بورس مصوب ۱۳۹۳

*آیین نامه اعطای بورس داخل

۲. فرم ها

سند تعهد

ج. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دفتر حقوقی وزارتخانه

د. طرح سربازی

تعهد طرح سربازی

سامانه قوانین و مقررات ریاست جمهوری