نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

سینا احمدپور

مسئول دفتر ریاست

۳۷۳۵۳۵۱۱

۳۷۲۶۴۱۰۳

۲۵۲۰

سعیده فرامرزی

مسئول دبیرخانه و کارشناس حوزه ریاست

۳۷۳۵۳۵۱۱

۳۷۲۶۴۱۰۳

۲۸۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

  • دریافت، کنترل، ثبت و بایگانی نامه‌هایی كه از واحدهای مختلف دانشگاه و ادارات استان ارسال می‌گردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و ارجاع پس از دستور ریاست دانشگاه به واحدهای مربوط و تهیۀ پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دعوت‌نامه‌های صادره
  • انجام امور اداری هیأت امنا و هیأت رئیسه 
  • دریافت و ارسال نامه ها از طریق شبکه دولت
  • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه